Przejdź do treści

Regulamin

Gravity Wear jest polską marką kreowaną przez pasjonatów sportu, która dba o zadowolenie konsumentów oraz przestrzeganie ich praw. Tym samym chcemy Ci przypomnieć, że jako Konsument nie możesz zrzec się praw przyznanych Ci w Ustawie o Prawach Konsumenta, a wszelkie postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne – w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania – skontaktuj się z nami!

 

DEFINICJE

 

 1. SKLEP – firma Gravity Group – Stanisław Szołpiński, ul. Świętojańska 13/3 lok.2, 15-082 Białystok, NIP 5422999023,, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON 384049164, która oferuje na sprzedaż towary za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.gravitywear.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z wykonywana działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, na podstawie którego kupuje on towary lub zamawia usługi oferowane przez Sklep. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. UMOWA – umowa sprzedaży towarów lub umowa o świadczenie usług, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gravitywear.pl.
 9. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. KONTO – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

WARUNKI OGÓLNE

 

 1. Wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki korzystania, w tym dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.gravitywear.pl w Sklepie.
 2. Wszystkie zapisy dotyczące Klienta znajdują bezpośrednie zastosowanie w stosunku do Konsumenta. Zapisy dotyczące Konsumenta nie znajdują zastosowania w stosunku do Klienta.
 3. Wszystkie, przedstawione poniżej zapisy, stanowią całość porozumienia między Klientem a Sklepem i zastępują wszelkie, wcześniejsze lub obecnie istniejące, ustne lub pisemne, komunikaty, oferty i oświadczenia Sklepu. Jeżeli jakikolwiek z zapisów regulaminu zostanie uznany za nieważny, nieskuteczny lub niewykonalny pozostałe postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne.
 4. Klient oświadcza, że dane kontaktowe podane w czasie rejestracji lub przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym www.gravitywear.pl są aktualne oraz mogą na wskazane dane zostać skutecznie składane Klientowi przez Sklep wszelkie oświadczenia związane z realizacją Umowy.    
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia Umowy ze Sklepem. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych osobowych jest nie zawarcie Umowy i brak realizacji zamówienia.
 6. Klient oświadcza, że podane podczas procesu rejestracji w Formularzu Rejestracji dane dotyczące Klienta są prawdziwe. Osoba zatwierdzająca Umowę w imieniu Klienta poprzez odpowiednie funkcje webowe musi być upoważniona do reprezentowania Klienta w zakresie tych czynności.
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.gravitywera.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 8. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

NEWSLETTER

 

 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. W celu aktywowania usługi newsletter należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej w odpowiedniej sekcji Sklepu lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
 3. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e- mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 

OPINIE

 

 1. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 4. Sklep jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich lub Sklepu (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sklep, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 

PROMOCJE

 

 1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w odpowiednich sekcjach Sklepu lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów informacyjnych.
 2. O ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Sklep może udostępniać Klientom kody rabatowe i kody promocyjne uprawniające do określonych lub nieokreślonych czasowo zniżek na wybrane towary lub grupy towarów.

 

REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.gravitywear.pl należy wypełnić Formularz Rejestracji.  Na podany w Formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, gdzie za pośrednictwem odpowiedniej funkcji webowej należy dokonać aktywacji konta.     
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. Umowa świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym może być w każdej chwili rozwiązana przez Sklep, bez podania przyczyny i bez okresu wypowiedzenia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dodać produkty do koszyka, a następnie zaznaczyć opcję webową „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokładna kwota zapłaty zostaje indywidualnie wygenerowane automatycznie na podstawie zamówienia Klienta i podana przez sklep internetowy www.gravitywear.pl. Od chwili kliknięcia w opcję „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient przyjmuje na siebie obowiązek dokonania na rzecz Sklepu zapłaty oznaczonej kwoty, na którą składać się mogą: cena towaru, koszty transportu.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać w nim zmian jedynie za zgodą Sklepu.
 6. Złożenie zamówienia jest możliwe także bez rejestracji w Sklepie.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep. Potwierdzenia zamówienia dokonywane jest e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient może śledzić status realizacji zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w wysłanej wiadomości e-mail, bądź też po zalogowaniu na swoje Konto w Sklepie.     
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie w całości przez Klienta, chyba, że Klient zdecyduje się na sposób dostawy zamówionego towaru za pobraniem.
 3. Realizacja wszystkich zamówień w Sklepie jest uzależniona od dostępności produktów. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia z dowolnej przyczyny, w szczególności w przypadku sytuacji gdy:
 • produkt jest niedostępny lub nie znajduje się w magazynie;
 • podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować;
 • zamówienie zostało oznaczone przez nasz system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe oszustwo;
 • Klient działa w charakterze odsprzedawcy;
 • wystąpił błąd w cenie wyświetlanej w Sklepie;
 • nie mogliśmy doręczyć zamówienia na podany przez Klienta adres;
 • występują wydarzenia losowe poza kontrolą Sklepu

 

SPOSÓB DOSTAWY

 1. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form dostawy:
  • wysyłka kurierska kurierem DPD;
  • wysyłka do punktu DPD-PickUP;
  • forma dostawy uzgodniona indywidualnie z klientem.
 2. Sklep może oferować usługę darmowej wysyłki – w takim wypadku każdorazowo Klient zostanie o tym poinformowany w odpowiedniej sekcji Sklepu.
 3. Koszty Przesyłek realizowanych poza granice Polski zostają wyceniane indywidualnie.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Sklep nie oferuje możliwości odbioru osobistego. Sklep może oferować możliwość odbioru osobistego w określonych sytuacjach i miejscach, niebędących siedzibą Sklepu – w takim wypadku każdorazowo Klient zostanie o tym poinformowany w odpowiedniej sekcji Sklepu lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych.

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

 1. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
  • bezpiecznie płatności online (Tpay);
  • przelew na konto;
  • płatność gotówką przy odbiorze.
 2. Klienci Sklepu prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową otrzymują fakturę VAT, Konsumenci otrzymują paragon fiskalny.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

CENY TOWARÓW

 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Sklep jest podmiotowem zwolnionym z podatku VAT.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany powyższe nie obowiązują w stosunku do złożonych Zamówień na dzień dokonywanych zmian.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do natychmiastowej poprawy oczywistych omyłek, przejęzyczeń i literówek w ofercie Sklepu. Zastrzeżenie dotyczy zarówno opisów Produktów, jak i cen.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za skutki działania lub niemożliwości korzystania ze sklepu internetowego www.gravitywear.pl.   
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż sklepu internetowego www.gravitywear.pl nie opracowano w celu spełnienia indywidualnych wymogów Klienta i tym samym to Klient odpowiada za takie skonfigurowanie elementów i funkcji systemu sklepu internetowego, aby spełniały one wymogi klienta. Sklep nie gwarantuje i nie może zagwarantować́, że usługi sklepu internetowego będą̨ działać niezawodnie i bez zakłóceń. Sklep nie gwarantuje, że usługi sklepu internetowego www.gravitywear.pl współdziałają̨ z innym systemem, urządzeniem lub produktem (np. oprogramowaniem lub sprzętem).  
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w następstwie użycia lub niemożności użycia sklepu internetowego www.gravitywear.pl, za niepoprawną pracę sprzętu i sieci internetowej, na którym użytkowany jest sklep internetowy, ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych, awarii, działania siły wyższej, w tym działań wojennych i terrorystycznych jakie mogą nastąpić w czasie użytkowania. Sklep nie bierze odpowiedzialności za posiadanie lub brak naruszenia posiadania dostępu i konta w sklepie internetowym www.polydent.pl przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści serwisów lub usług stron trzecich, łącza w serwisach lub w usługach stron trzecich, ani zmiany lub aktualizacje serwisów lub usług stron trzecich. Klient decyduje o sposobie korzystania z łączy lub serwisów stron trzecich i ponosi ryzyko z tym związane.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

PRODUKTY MARKI GRAVITY WEAR – UŻYTKOWANIE

 

 1. Do gamy produktów marki Gravity Wear należy między innymi specjalistyczna odzież sportowa kompresyjna z dodatkowym obciążeniem w postaci ciężarów różnej wielkości i wagi.
 2. Ciężary Gravity Wear nie są stałym elementem odzieży i mogą być w każdym momencie z nią połączone bądź rozłączone poprzez umieszczenie w odpowiednio do tego przystosowanych kieszeniach.
 3. Odzież sportowa z obciążeniem Gravity Wear przeznaczona jest do sportowego i rekreacyjnego użytku amatorskiego. Jej głównym celem są m.in.: urozmaicenie treningu, skrócenie czasu treningu poprzez zwiększenie wysiłku, poprawienie koordynacji ruchowej, aktywizacja pracy dodatkowych mięśni, wzmocnienie wytrzymałości, poprawa kondycji.
 4. Odzież kompresyjna Gravity Wear nie jest przeznaczona do użytkowania podczas uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak nurkowanie, kitesurfing, windsurfing, jeżdżenie na quadach ATV, motocross, sporty wodne, skoki ze spadochronem, sporty powietrzne, wspinaczka, boks, sporty walki, oraz wszelkich innych aktywności ruchowych powszechnie uznawanych za ekstremalne, niebezpieczne lub wysokiego ryzyka.
 5. Sklep nie może być odpowiedzialny za niewłaściwe użytkowanie Produktu, przetrenowanie spowodowane nadużywaniem odzieży z dodatkowym obciążeniem, ani za jakiekolwiek urazy wynikające z niedostosowania dodatkowego obciążenia do racjonalnych i własnych możliwości.
 6. Nie zaleca się trenowania z dodatkowym obciążeniem częściej niż 2 razy w tygodniu.
 7. Przed rozpoczęciem użytkowania odzieży kompresyjnej z dodatkowym obciążeniem Gravity Wear zaleca się konsultację z lekarzem, ortopedą i fizjoteraupetą w celu stwierdzenia predyspozycji do podejmowania tego typu treningu.
 8. Użytkując odzież Gravity Wear Klient musi zdawać sobie sprawę z ryzyka, odpowiedzialności i wysiłku, jakie wynikają z poddawania swojego ciała dodatkowym obciążeniom podczas uprawiania sportu.
 9. Zabronione jest korzystanie z Gravity Wear przez osoby z jakimikolwiek stwierdzonymi wadami serca, płuc, postawy lub innymi wadami zagrażającymi ich zdrowiu, życiu lub wpływającymi negatywnie na ich kondycję fizyczną.
 10. Klient decyduje się na użytkowanie odzieży sportowej, odzieży kompresyjnej z dodatkowym obciążeniem a także jakichkolwiek akcesoriów zakupionych w Sklepie na własną odpowiedzialność. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy powstałe w wyniku użytkowania odzieży Gravity Wear.
 11. Sklep w żadnym wypadku nie może być odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez użytkownika odzieży sportowej Gravity Wear innemu użytkownikowi, człowiekowi, zwierzęciu, ruchomości bądź nieruchomości przy pomocy lub z użyciem Produktu. Sklep nie odpowiada za niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego użytkowanie Produktu.
 12. Zabrania się podgrzewania, zamrażania, łamania, długotrwałego wystawiania na trudne warunki atmosferyczne, otwierania czy jakiejkolwiek ingerencji w strukturę odważników. Produkt w żadnym wypadku nie nadaje się do spożycia i należy przechowywać go z dala od dzieci.
 13. Ciężary nie nadają się do prania w pralkach i innych podobnych urządzeniach/maszynach, można jest natomiast przemywać pod letnią bieżącą wodą.
 14. Szczegółowe instrukcje użytkowania Produktów i odzieży kompresyjnej Gravity Wear znajdują się w instrukcji każdorazowo dołączanej do produktu. Klient w ramach akceptacji tego regulaminu i zakupu Produktu zobowiązuje się do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej zaleceń.
 15. Odzież może być sprzedawana zarówno w komplecie z ciężarami, jak i osobno – o dostępnych opcjach każdorazowo Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia w odpowiednich sekcjach Sklepu a także za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych.

 

REKLAMACJE

 

 1. Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi z powodu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu, lub elektronicznie pocztą mail na adres podany w zakładce Kontakt.
 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną, Sklep potwierdzi fakt jej przyjęcia informując Klienta w tej samej formie jak została rozpatrzona reklamacja. Reklamacje zgłaszane przez Konsumentów winny zostać rozpoznane w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia i w tym terminie konsument winien zostać poinformowany o decyzji Sklepu.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 •   nazwę oraz adres siedziby Klienta;
 •   określenie przedmiotu reklamacji;
 •   określenie żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji
 •   przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 •   datę zawarcia umowy  
 •   czas ujawnienia się wady
 •   wysokość kwoty, gdy Klient żąda jej wypłaty;
 •   numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty należności;
 •   dołączony dowód zakupu reklamowanego towaru;
 1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych wyżej, Sklep o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i wskazuje zakres tego uzupełnienia. Oświadczenia reklamacyjne które nie pozwala na identyfikację osoby zgłaszającej, reklamowanych przedmiotów, o ile to możliwe po wcześniejszym wezwaniu do jego uzupełnienia pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Zgłoszenie reklamacji co do wysokości opłat określonych na fakturze nie zwalnia Klienta od obowiązku zapłaty reklamowanej kwoty.
 3. Klientowi przysługuje, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, prawo dochodzenia roszczeń od Sklepu w postępowaniu sądowym.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Uprawnienie to Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Zamówiony Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności powinien on posiadać oryginalne opakowanie, metki, zawieszki, przypinki oraz dodatki. Konsument może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych rozliczeń i zwrócenie co sobie wzajemnie świadczyły.
 3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny należy złożyć w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu lub elektronicznie. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie danych konsumenta, przedmiotów od zakupu których Konsument odstępuje oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot ceny zakupu. Jest możliwość skorzystania z formularz odstąpienia, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu tutaj.     
 4. Zwrot zakupionych Towarów powinien nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lecz nie później niż w terminie 14 dni od tego dnia. Sklep może wstrzymać się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i przesłania dowodu zakupu towarów.
 5. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć informację umożliwiającą Sklepowi identyfikację jej nadawcy.
 6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.     
 7. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku zwrotu Produktu Klient otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty za Towar oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta, jeśli takie były naliczone, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jeżeli zwrot dotyczy tylko części zamówienia, a do pozostałych, nie zwracanych towarów z tego zamówienia ma zastosowanie naliczenie kosztów wysyłki, koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

 

WYMIANA TOWARU

 

 1. Odzież kompresyjna Gravity Wear to specyficzny Produkt, którego funkcjonalność i użyteczność w dużej mierze zależą od właściwie dobranego rozmiaru. Z tego powodu Sklep może oferować możliwość jednorazowej darmowej wymiany towaru w przypadku nieodpowiedniego dobrania rozmiaru.
 2. Poprzez darmową wymianę towaru w przypadku złego dobrania rozmiaru należy rozumieć pokrycie przez Sklep kosztów dostarczenia przesyłki przez Klienta oraz kosztów dostarczenia przesyłki do Klienta.
 3. W celu dokonania wymiany towaru należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sklepem i ustalić dostępne możliwości wymiany.
 4. Wymieniany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności powinien on posiadać oryginalne opakowanie, metki, zawieszki, przypinki oraz dodatki. Konsument może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku wymiany towaru ze względu na źle dobrany rozmiar nie jest konieczne dołączanie ciężarków – ich rozmiar jest uniwersalny i niezależny od rozmiaru odzieży.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu www.gravitywear.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.